Adatkezelés a könyvtárban


Tisztelt Olvasók!


A GDPR hatályba lépése miatt a tartós tankönyvek könyvtári állományból történő kökcsönzéséhez az alábbi Adatkezési tájékoztatót közljük.

A korábban beiratkozott olvasóknak nem kell új adatlapot kitölteni.

Az iskola újonnan beiratkozott tanulóinak sem kell új adatlapot kitölteni, de a fenti "Adatkezelés a könyvtárban" fülecske alatt ismertetjük a  felelősségvállalók kötelezettségeit.


Tisztelettel:

Takács-Halmy Viktória és Takács Attiláné

Könyvtárostanár / települési könyvtáros


Adatkezelési tájékoztató

Az Andreetti Károly Községi és Iskolai Könyvtárba történő beiratkozással összefüggésben végzett adatkezelésről

 

Andreetti Károly Községi és Iskolai Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az egyéb jogszabályoknak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Könyvtár ezúton tájékoztatja látogatóit az olvasói beiratkozással és a hírlevél szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

  1. 1.       Az Adatkezelő

A beiratkozás során megadott személyes adatok kezelője a Könyvtár (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.)

 

  1. 2.       Az adatkezelés jogalapja és célja

A honlapon történő regisztráció, valamint a személyes beiratkozás során kötelezőként kért adatok gyűjtésének törvényi jogalapja az 1997. évi CXL. törvény 57. §-a és az 1996. évi XX. törvény 4.§-a.

A kapcsolattartás érdekében elkért adatok gyűjtésének jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja a könyvtárhasználat biztosítása, valamint a kapcsolattartás és a tájékoztatás lehetőségének megteremtése szolgáltatásaink minőségének érdekében.

Az adminisztrációs hírlevelekben tájékoztatjuk beiratkozott olvasóinkat az általuk kért előjegyzések státuszáról, a kölcsönzési határidő közelgő lejártáról, a késedelemmel összefüggésben fogalmazzuk meg felszólításunkat, vagy egyéb információkat közlünk szolgáltatásainkról. A könyvtári hírlevelekben szakmai programjainkról, rendezvényeinkről adunk tájékoztatást

 

  1. 3.       A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

A könyvtárhasználói jogviszony létrejöttéhez a fent hivatkozott törvény alapján szükséges megadni a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a születés helyét, idejét, anyja születési és családi utónevét és az állandó lakcímet. A kapcsolattartás érdekében kérjük a beiratkozó olvasó értesítési címét, telefonszámát és e-mail címét.

Másodlagos információk

A könyvtárhasználói jogviszonyból eredően tároljuk az olvasó kölcsönzési adatait.

Amennyiben Könyvtárunkban vagyon- és személyvédelmi célból zártláncú kamerarendszer működik. A felvételeket saját videó szerveren rögzítjük, és két hétig tároljuk. A két hétnél régebbi felvételeket a szerverről automatikusan töröljük.

Az adatkezelés a fennálló jogviszonyig illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet, ha az a Könyvtár törvényekben meghatározott adatkezelésre vonatkozó jogalapját nem sérti, különös tekintettel arra, ha az érintettnek a Könyvtár felé rendezetlen tartozása van. A hírlevelekről az abban foglalt leiratkozási záradék szerint lehet.

 

  1. 4.       Az adatokhoz történő hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az érintettek által megadott személyes adatok és a jogviszonyból keletkező másodlagos információk kezelésére kizárólag a Könyvtár munkatársai jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. A Könyvtár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat csak a titoktartási kötelezettséget vállaló Netlib Kft-nek (1148 Budapest, Örs vezér tere 1.), mint a Könyvtár által használt Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztőjének és üzemeltetőjének, a Könyvtárral szerződésben álló adatfeldolgozónak adja át. A Könyvtár az Adatvédelmi Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintetek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.

 

  1. 5.       Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett a Könyvtárnál kezdeményezheti:

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, zárolását.

 

A Könyvtár az adatkezelésről, a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a Könyvtárhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, vagy az andreetti.konyvtar@gmail.com e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti.

 

  1. 6.       Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Könyvtárhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett előzetesen már megkereste a Könyvtárat a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

 

A könyvtári beiratkozással:

Kötelezem magam, hogy az általam kikölcsönzött könyveket, folyóiratokat, egyéb kölcsönzött írott formájú dokumentumokat, illetve audiovizuális és elektronikus dokumentumokat a kölcsönzési határidőben a Könyvtár részére visszaadom.

Kötelezem magam, hogy esetleges késedelmem esetén a mindenkor hatályos Könyvtárhasználati szabályzatban a késedelemért előírt díjat megfizetem.

Vállalom, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló dokumentumokról másolatot nem készítek.

Kötelezem magam, hogy a könyvek, kölcsönvett anyagok megrongálódását, elvesztését haladéktalanul bejelentem, és ebben az esetben – a bejelentéstől, bejelentés hiányában kölcsönzési idő lejártától, illetve a Könyvtár esetleges írásbeli felszólítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a mindenkori újkori beszerzési árat, illetve a beszerzés költségeit megfizetem, továbbá ezen kártalanításon túl a Könyvtárnál ezzel okozati összefüggésben felmerült károkat a Könyvtár részére megtérítem.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az elveszett vagy megsérült dokumentumot magam kívánom beszerezni és pótolni a Könyvtár részére, úgy azt a Könyvtár saját szakmai belátása szerint megvizsgálja, és a pótlást visszautasíthatja, mellyel egyidejűleg a Könyvtárhasználati szabályzat, és a fentiek szerinti pénzbeli megtérítést követelheti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Könyvtárral szemben fennálló, fentiek szerint esedékes bármely fizetési kötelezettségemnek nem teszek eleget, úgy a Könyvtár minden további felszólítás nélkül, az illetékes bíróság előtt velem szemben benyújtott fizetési meghagyás / peres eljárás útján behajtsa.

Kötelezem magam, hogy a fentiekben rögzített személyes adataim változását haladéktalanul bejelentem a Könyvtárnak.

 

 

Kijelentem, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

 

Kelt, 2018. június 29.

                                                                                                                                              …..………………………………………

                                                                                                                                             Olvasó/Kezességet vállaló